Pojďte s námi studovat BIBLI.

* Chvalme Pána za to, že miluje radostné dárce...
* Pamatujte v modlitbách na nemocné, chudé, sirotky i vdovy...
* Děkujme Bohu za to, že „všecko můžeme v Kristu, který nám dává sílu“...
* Přimlouvejte se za pracovníky Emausu a jejich službu v korespondenčních kurzech...
* Chvalme Pána za to, že Jeho slovo zůstává na věky a je neměnné ...
* Za překladatele a za přípravu k vydání nových kurzů
* Za dostatek financí k vydání kurzů (i pro překladatele), a k provozu obč. sdružení
* Za možnost návštěv ve věznicích
* Za prezentaci ve sborech
* Za zdraví jednotlivých pracovníků EMAUS