Pojďte s námi studovat BIBLI.

Přehled kurzů 2014 - informační leták ke stažení zde


1.CO UČÍ BIBLE? 1. CO UČÍ BIBLE?
Tento populární kurz jednoduše a jasně představuje evangelium, aby pomohl studentům k víře v Pána Ježíše. Je napsán obzvláště pro ty, kteří nemají o Bibli žádné povědomí. Obsahuje tyto lekce: 1. Bible, 2. Bůh, 3. Člověk, 4. Hřích, 5. Kristus, 6. a 7. Znovuzrození, 8. Spasení, 9. Milost, 10. Víra, 11. Nebe a peklo, 12. Budoucí události.


2. NEJVÝZNAMNĚJŠÍ MUŽ, KTERÝ KDY ŽIL 2. NEJVÝZNAMNĚJŠÍ MUŽ, KTERÝ KDY ŽIL
Nejvýznamnější muž, který kdy žil, je Ježíš Kristus. Tento kurz provádí studenta napříč Písmem, aby objevil, kým Pán Ježíš ve skutečnosti je, co udělal a jak se s ním osobně setkat.


3. LIDÉ, KTEŘÍ SE SETKALI S MISTREM 3. LIDÉ, KTEŘÍ SE SETKALI S MISTREM
Lidé, kteří zkřížili své cesty s Ježíšem byli obyčejní lidé. Tato studie pojednává o šesti mužích, kteří byli v kontaktu s Pánem Ježíšem v průběhu událostí spojených s Jeho smrtí a ukazuje jejich reakce, když se s Mistrem setkali. Na závěr studia si každý může položit otázku: Co já jsem učinil s Ježíšem?


4. KŘESŤANSKÝ ŽIVOT 4. KŘESŤANSKÝ ŽIVOT
„Jak si mohu být jistý spasením?“ „Mohu se zase někdy ztratit?“ Tyto a jiné otázky, na které se většinou ptají mladí věřící, jsou zodpovězeny v této jednoduché úvodní studii. Jsou zde rovněž zahrnuty praktické lekce o důsledcích znovuzrození, křtu, členství v církvi, vedení či modlitbě a chválách. Velmi populární pokračování kurzu Co učí Bible.


5. PRŮVODCE KŘESŤANA K DUCHOVNÍMU RŮSTU 5. PRŮVODCE KŘESŤANA K DUCHOVNÍMU RŮSTU
Tento kurz navazuje na předchozí. Obsahuje rozumné a praktické rady pro mladého věřícího. Zahrnuje témata jako uctívání, učení se Písma zpaměti, tichý čas a ovoce Ducha. Dotýká se také například těchto otázek: Padl jsem, co teď?; Víra a její projevy; Kristův charakter; Já, moje peníze a Bůh; Muž, žena a Bůh…


6. KRISTUS MILOVAL CÍRKEV 6. KRISTUS MILOVAL CÍRKEV
Hlavní myšlenky církve Nového zákona jsou zde vyloženy jednoduchým a stručným způsobem. Kromě místní církve se zde přemýšlí o světové církvi. Co je míněno pod pojmem „Církev“ Nového zákona? Jaký je Boží pohled na církev? Co to tedy původně znamenalo? Jak by to mělo vypadat dnes? Mluví se zde také o službě v církvi, kázni, vůdcovství…


7. VYŠŠÍ CESTOU 7. VYŠŠÍ CESTOU
Když věřící vstoupí do nového života v Kristu, který začíná u kříže, musí se vydat na vyšší cestu. Tento kurz vytyčuje některé z milníků na vyšší cestě ke slávě. Milníky se zabývají například jistotou spasení, poddáváním se Duch svatému, poznáváním Boží vůle, budováním svého domova, studiem Bible...


8. PRVNÍ LIST KORINTSKÝM 8. PRVNÍ LIST KORINTSKÝM
Tento Pavlův list je velice důležitý pro vzájemné společenství věřících ve sboru. Výklad verše za veršem s podtitulem „Církev a její výsada“ pojednává o praktických pokynech pro místní církev a jednotlivé věřící. Zabývá se takovými složitými tématy jako soudní pře mezi věřícími, osobní čistota, dar jazyků, místo žen v církvi a mnoha jinými.


9. LIST JAKUBŮV 9. LIST JAKUBŮV
Tématem tohoto listu je „víra ve zkouškách“. Jakub mluví o tom, že víra musí být viděna. Pokračuje, aby odhalil levné napodobování a zdůraznil ryzost. Jeho krátké věty se jeví jako střely přímo na cíl. Jejich opravdovost plná pravdy žije v našich myšlenkách i dnes. Jakub je spisovatel s poselstvím pro dnešní dobu… je realista.


10. ZROZENÍ K VÍTĚZSTVÍ 10. ZROZENÍ K VÍTĚZSTVÍ
Kurz evangelia napsaný především pro ty, kteří hledají cestu záchrany. Studujícím má ukázat na nutnost spasení skrze Pána Ježíše Krista.


11. ZJEVENÍ JANOVO 11. ZJEVENÍ JANOVO
Zjevení je jednou z nejčtenějších prorockých knih Bible. Tato studie se snaží poodhalit mnohé z toho, co lidstvo teprve čeká. Může také studujícím napomoci k ucelenějšímu pohledu na dobu, v níž se právě nacházíme.


12. MALÍ PROROCI 12. MALÍ PROROCI
Poselství pro včerejšek a dnešek. Proroci Starého zákona pojmenovali rozšířené potřeby svých dnů. Mluvili otevřeně proti falešným prorokům, sociální nespravedlnosti, vzpouře proti Bohu a nesmyslným povoláním. Kurz vám pomůže porozumět proroctvím těchto starodávných proroků a najít v poselstvích těchto proroků praktické použití pro váš vlastní život.


13. TICHÁ HODINKA 13. TICHÁ HODINKA
Knížka seznamuje čtenáře prostým, střízlivým, ale zároveň i podnětným způsobem s vysokou hodnotou skrytého obecenství s Bohem a nabádá ho ke stále těsnějšímu modlitebnímu sbližování se s milujícím nebeským Otcem. Může se stát vodítkem pro mnohé křesťany a pro všechny hledající duše.


14. LISTY FILIPSKÝM, KOLOSKÝM, FILEMONOVI 14. LISTY FILIPSKÝM, KOLOSKÝM, FILEMONOVI
Smysluplný výklad tří Pavlových listů z vězení: Filipským, jeho nejvřelejší dopis. Koloským, jeho mistrné vylíčení oslavy osoby Krista a jeho práce. Filemonovi, soucitný dopis. Studování těchto epištol verš za veršem se stane podnětem pro vaši víru a výzvu k větší oddanosti našemu Pánu.


15. ZÁKLADY BIBLICKÉHO UČENÍ 15. ZÁKLADY BIBLICKÉHO UČENÍ
V tomto kurzu se budete moci seznámit se základními principy víry, jak je před nás staví Bůh zjevený v Božím slově. Obsahem tohoto kurzu je učení o Bibli, Bohu, Kristu, Duchu svatém, andělích, člověku, hříchu, spasení, církvi a budoucích událostech.


16. MESIÁŠKÉ ŽALMY 16. MESIÁŠKÉ ŽALMY
V tomto studijním materiálu se podíváte na čtrnáct žalmů, které jednoznačně vypovídají o „věcech, které se týkají Ježíše Krista“. Budete se jím zaobírat a určitě vám to přinese požehnání.


17. BOŽÍ PLÁN PRO MANŽELSTVÍ 17. BOŽÍ PLÁN PRO MANŽELSTVÍ
V tomto kurzu se budete moci seznámit se základními principy víry, jak je před nás staví Bůh zjevený v Božím slově. Obsahem tohoto kurzu je učení o Bibli, Bohu, Kristu, Duchu svatém, andělích, člověku, hříchu, spasení, církvi a budoucích událostech.


18. ŽENY, KTERÉ SE SETKALY S KRISTEM 18. ŽENY, KTERÉ SE SETKALY S KRISTEM
Zbožná studie poskytující mnoho krásných myšlenek o životech Marie, matky Ježíše; Marie z Betanie; a Marie Magdalény.


19. IZAIÁŠ 19. IZAIÁŠ
Kurz je rozdělen do 16 kapitol. Izaiáš je považován za největšího z proroků Starého zákona. Uprostřed jeho slov odsouzení a útěchy židovskému národu a městu Jeruzalém, je zde mnoho věcí "týkajících se Jeho", Pána Ježíše Krista, trpícího služebníka, mesiášského krále.


20. SKUTKY APOŠTOLŮ 20. SKUTKY APOŠTOLŮ
Ve skutcích se na církev pohlíží z historického hlediska jejího zrození a šíření. Studujeme zde úžasné šíření a dynamické svědectví křesťanů prvního století vylíčením citlivosti na vedení Ducha svatého a svědectvím několika příkladů osobní evangelizace. Skutky jsou pojítkem mezi Evangelii a Epištolami.


21. EFEZSKÝM 21. EFEZSKÝM
Více než v jiné epištole je zde nahlíženo na báječné místo těla Kristova, Církev, a to prostřednictvím Božích rad. Komentářem verše za veršem je student veden k tomu, aby viděl pozici věřícího v Kristu a boží a souvislou cestu, kterou to má za následek.


22. GALATSKÝM 22. GALATSKÝM
Epištola Galatským je Pavlovým přísným pokáráním duchovně otupující chyby zákonictví. Tento výklad verš po verši srozumitelně upozorňuje na nebezpečí této chyby a zároveň nepodceňuje závaznou zodpovědnost věřících žít posvěcený život ve shodě s jejich duchovní svobodou.


23. LISTY APOŠTOLA JANA 23. LISTY APOŠTOLA JANA
Janovy listy jsou praktické. Dokáží také znepokojit, protože Jan nepřipouští v našich životech ani náznak šedého odstínu. Pro něj je všechno černé nebo bílé, správné nebo nesprávné, pravdivé nebo lživé, dobré nebo zlé. Bůh je světlo a tmy v Něm žádné není. Tyto listy jsou proto mimořádně užitečné pro dnešní dobu. Převládající filozofie dnešních dnů – do té míry, do jaké se svět o filozofii zajímá – hlásá, že morálka je relativní a že z každého náboženství si máme vybrat něco dobrého. Janovy listy odstraňují z myslí Božího lidu podobné nepříjemné pavučiny. Následující lekce vás přinutí postavit se před absolutní principy křesťanské víry.


24. EVANGELIUM PODLE LUKÁŠE 24. EVANGELIUM PODLE LUKÁŠE
Evangelista Lukáš popisuje Ježíše jako Syna člověka a jako spasitele lidstva. Je popisován jako "přítel publikánů a hříšníků", láme okovy předsudků, prokazuje něžnost, slitování a sympatie lidem na okraji společnosti.


25. ŽENY STARÉHO ZÁKONA 25. ŽENY STARÉHO ZÁKONA
Ženy z časů Starého zákona chceme studovat společně s objevením se a vývojem tohoto lidu a národa, a porozumět významu jejich životů ve zjevujících se záměrech Hospodina. Začínaje prehistorickými časy v zahradě Eden a konče sofistikovaným a zkorumpovaným orientálním palácem "od Evy po Ester" uvidíme naše protějšky v Božím slově. Bible důrazně promlouvá skrze jejich charaktery. Ačkoliv se každodenní život žen Starého zákona může jevit jen málo podobný našemu technologickému, globálnímu věku, jejich povinnosti a dilemata se od našich příliš nelišily a s jejich silnými a slabými stránkami se snadno ztotožníme.


26. EVANGELIUM PODLE MARKA 26. EVANGELIUM PODLE MARKA
Marek napsal své evangelium pro obyčejné lidi. Jeho téma je evangelium - dobrá zpráva o Ježíši Kristu, Božím synu. Jeho jazyk je stručný a věcný. Popisuje nádherný příběh Božího dokonalého Služebníka - Pána Ježíše Krista. Je to jedinečný příběh Toho, který nepřišel aby Jemu sloužili, ale aby On sloužil a dal život jako výkupné za mnohé.


27. EZDRÁŠ A NEHEMJÁŠ 27. EZDRÁŠ A NEHEMJÁŠ
Starý zákon zaznamenává vznik a rozmach židovského národa a jeho jedinečný vztah s Bohem. Knihy Ezdráše a Nehemjáše jsou dokonalým příkladem toho, jak se Židé a jejich Bůh projevuje v historických událostech. V dějinách Izraele vidíme zápasy lidí s morálními i duchovními problémy, které se podobají našim.


28. ŘEKNI MI JEŽÍŠŮV PŘÍBĚH 28. ŘEKNI MI JEŽÍŠŮV PŘÍBĚH
Nejpodivuhodnější a nejzajímavější osobou, jaká kdy na Zemi žila, byl Pán Ježíš Kristus. Každý rok o Vánocích si lidé na celém světě připomínají Jeho narození, o Velikonocích potom Jeho smrt, pohřeb a probuzení se zpátky k životu. Vykonal spoustu úžasných zázraků. Učil věci, na které lidi nikdy nezapomněli, a to způsobem, který naplňoval úžasem i Jeho nepřátele. Chodil po této zemi téměř před dvěma tisíci lety, přesto jsou na celém světě i dnes milióny lidí, kteří Ho znají, milují a slouží Mu. Je to opravdu Boží Syn. V tomto kurzu se o Něm budete učit. Ježíšův příběh je ten nejlepší příběh, jaký byl kdy vyprávěn, a tyto lekce vám pomohou si lépe uvědomit, kdo Ježíš je a proč přišel


29. DOKONALÁ OSOBA – DOKONALÉ DÍLO 29. DOKONALÁ OSOBA – DOKONALÉ DÍLO
Kurz objasňuje roli Ježíše Krista jako ústředního bodu Božích záměrů, jak je zjeveno v Bibli. On je zmiňován v Bibli od samého začátku až do jejího konce. Lidem mohou být odpuštěny jejich hříchy jen skrze víru v Něj. Proto je tak důležité pochopit osobu a dílo Ježíše Krista.PŘIPRAVUJEME:
» Osobní evangelizace
» Přehled starého zákona
» Zlaté klíče